top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Müderris Eğitim ve Danışmanlık Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işleyebilecektir.
1. Amaç
‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına sahip olan Müderris Eğitim ve Danışmanlık, gerçek kişi eğitmenlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.
a) Müderris Eğitim ve Danışmalık şirketinin düzenlemiş olduğu faaliyetlerde eğitmen olmanız sebebiyle, gerçekleştirilen eğitimlerde kaydedilen ve yapılan faaliyetin tanınırlık ve görünürlük düzeyinin arttırılması amaçları ile sınırlı olarak yer aldığınız etkinlik ve programlarda kaydedilen görsel ve işitsel kayıtlara ait kişisel verileriniz,
b) Veri sorumlusu Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin,
Ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini açıkça bildiririz.
Aydınlatma Metni ile Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.
2. Gerçek Kişi Eğitmenlerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü
Müderris Eğitim ve Danışmanlık, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.
Veri Kategorisi VERİLER
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Eğitim öncesinde, sırasında ya da sonrasında alınan fotoğraf ve video kayıt verileri
Kimlik Verisi Ad ve Soyadı bilgisi, TC kimlik numarası, doğum tarihi, eğitim ve kariyer geçmişi, SGK kaydı yapılması durumunda konunun gerektirdiği diğer bilgiler
Envanterler Eğitimler kapsamında elde edilen (öğrenme stilleri, eğitimci rol profilleri vb.) envanter sonuçları
Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından toplanan ve kullanılan, eğitmenlere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:
İMZA
Kişisel verileriniz sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından, kanunlarda öngörülen şartlarla fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Müderris Eğitim ve Danışmanlık meşru menfaatleri amacıyla, özellikle;
Eğitmen fotoğraf ve videolarını Müderris Eğitim ve Danışmanlık resmî web sitesi yanısıra, kendisi ve yurtdışı ile çalıştığı kurumlara ait sosyal medya hesaplarında (Facebook, İnstagram ve Twitter), ulusal ve yerel medyada, Müderris Eğitim ve Danışmanlık yayınlarında yer alması (paylaşılması) amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Ad ve Soyadı bilgileriniz, uzmanı olduğunuz konular ve kısa biyografiniz ihtiyaç duyulduğu takdirde eğitim tanıtım ve teklif dosyalarında işlenmektedir.
Envanter bilgileriniz 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmamakta olup; envanterlerin nasıl kullanıldığı, hazırlık, öğrenme & gelişim çalışmalarında değerlendirilmemektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
4. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
Müderris Eğitim ve Danışmanlık, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Müderris Eğitim ve Danışmanlık bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.
5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren 5 yıl süreyle saklanır ve sonrasında silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.
Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak kimlik bilgileriniz ile taleplerinizi info@muderrisegitim.com.tr adresine, güvenli elektronik posta, mobil imza veya elektronik posta vasıtasıyla veya “Bingöller Sk. No:1/1 D:2 Ataşehir, İstanbul
” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
6. Eğitmenin Sahip Olduğu Haklar
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Müderris Eğitim ve Danışmanlık’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
İMZA
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından yenilenebilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metini kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme Müderris Eğitim ve Danışmanlık tarafından yapılmış olup bu doğrultuda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

bottom of page